Πραγματοποίηση ραντεβού για επιτόπιες μετρήσεις σε καταναλωτές κατόπιν αιτήματος του εκάστοτε φορέα.